در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

نکات مربوط به پرداخت شهریه دانشجویان شبانه

قابل توجه کلیه دانشجویان شبانه

1- پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی صورت می پذیرد.

2- جهت انتخاب واحد پرداخت مبلغ بدهی قبلی + شهریه ثابت 350/000 ریال الزامی است.

3- در پرداخت الکترونیکی نیاز به ارائه فیش به حسابداری نمی باشد و آنلاین به حساب دانشجو واریز خواهد شد.

4- دانشجویان روزانه و شبانه اصل فیش واریزی به خوابگاه را به حسابداری تحویل نمایند تا در سیستم ثبت گردد.

 

واحد حسابداری 96/06/12

نظرات کاربران