در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

دریافت معرفی نامه جهت گذراندن کارآموزی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی را انتخاب واحد نموده اند:

دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی را انتخاب واحد نموده اند، با مشخص کردن محل کارآموزی و با هماهنگی مدیرگروه مربوط به رشته خود ( شماره تلفن - آدرس - تایید مدیر گروه و روزهای حضور در محل کارآموزی ) جهت دریافت معرفی نامه حداکثر تا مورخه 96/12/02 به قسمت فناوری آموزشکده ( مهندس هاشم سرائی ) مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است که گذراندن کارآموزی بدون دریافت معرفی نامه فاقد اعتبار است و عواقب عدم مراجعه و دریافت معرفی نامه متوجه دانشجو خواهد بود.
واحد فناوری 96/11/21

 

نظرات کاربران