در حال بارگذاری ...
 • تکدرس شهریور97

  زمانبندی امتحانات تکدرس شهریور 1397

   

   

  سه شنبه 97/06/20 ساعت 10 صبح

  چهارشنبه 97/06/21  ساعت 10 صبح

  سازه فلزی-ریاضی 1 صنایع-منابع تغذیه-روش آماری-کاربرد رایانه در جوش-کارگاه TV -تنظیم شرایط-اصول سرپرستی معماری

  متره-اخلاق-سیستم کنترل خطی-ریاضی 2 حسابداری-زبان فنی جوش

  مهلت اعلام شده به هیچ عنوان تغییر نمی کند.

  امتحانات راس ساعت 10 صبح در محل ساختمان آموزشی برگزار می گردد.

  واحد آموزش 97/06/19

  نظرات کاربران