در حال بارگذاری ...
 • حذف و اضافه

  بسمه تعالی

  اطلاعیه حذف واضافه آموزشکده فنی قوچان در نیمسال اول

   97-98

  شرایط:

  1-تمامی دانشجویان انتخاب واحد کرده یا انتخاب واحد نکرده که دارای سر ترم می باشند می توانند در زمان  حذف واضافه انتخاب واحد نمایند.

  2-تعداد حذف مجاز در 3 عنوان درسی واضافه نمودن به هر تعداد مجاز می باشد.

  3-دانشجویان شبانه برای شرکت در حذف واضافه ملزم به تسویه بدهی 962 وشهریه ثابت 971  می باشند.

  4-تمامی دانشجویان ورودی 951-952-961-962 دارای سر ترم می باشند.

  5-دانشجویان 941 وقبل از آن دارای سرترم نبوده ولازم است جهت اخذ مجوز به صورت حضوری به واحد آموزش مراجعه نمایند.

  6-دانشجویان دو ترم مشروط با معدل کل زیر 10 فاقد سر ترم می باشند.

  7-اخذ درس برای دانشجویان فقط از دروس رشته خود دانشجو امکان پذیر می باشد.

  8-رعایت پیشنیاز وهمنیاز دروس الزامی می باشد.

  9-دانشجویان روزانه ورودی 942 وقبل از آن به دلیل اتمام سنوات مجاز شهریه پرداز خواهند بود.

  10-مهلت اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نمی گردد وعدم انتخاب واحد به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

  زمان حذف واضافه

  نیمسال ورود دانشجو

  چهارشنبه 97/7/04 از ساعت 8صبح لغایت 14

  ورودی 951 وقبل از ان

  چهارشنبه 97/7/04 از ساعت 14 لغایت 20

  ورودی 952

  چهارشنبه97/7/04 از ساعت 20 لغایت 7 صبح روز بعد

  مجموع ورودی 951 و952

  پنج شنبه 97/7/05 از ساعت 8 صبح لغایت 14

  ورودی961

  پنج شنبه 97/7/05 از ساعت 14لغایت 20

  ورودی 962

  پنج شنبه  97/7/05 از ساعت 20 لغایت 7 صبح روز بعد

  مجموع ورودی 961 و962

  آموزش 97/6/27

  نظرات کاربران