در حال بارگذاری ...
  • ساخت و مونتاژ صندلی انتظار توسط واحد خدمات آموزشکده فنی شهیدرجایی قوچان

    ی کار خوب از واحد خدمات آموزشکده فنی شهید رجایی قوچان ساخت و مونتاژ صندلی انتظار و نصب گل در محل راهروی ساختمان اداری آموزشکده

    نظرات کاربران