در حال بارگذاری ...
  • به روایت تصویرگزارشی ازبازدیدنماینده هئیت پرورش اندام استان خراسان رضوی ازدانشکده فنی قوچان

    به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی شهیدرجایی قوچان روز سه شنبه مورخه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ نماینده هئیت پرورش اندام  استان خراسان رضوی از سالن وحدت خوابگاه دانشجویی دانشکده فنی شهید رجایی قوچان بازدید بعمل آوردند و در ادامه ریاست محترم مرکز آقای طاهری گفت:باتوافقی که شده ومقرر شد که با رعایت کامل تمامی پروتکل بهداشتی در مورخه هشتم اسفندماه ۱۳۹۹ مسابقات پرورش اندام استان خراسان رضوی در محل دانشکده فنی شهید رجایی قوچان برگزارگردد

    نظرات کاربران