در حال بارگذاری ...
  • تفاهم نامه همکاری در زمینه علمی-فرهنگی بین دانشکده فنی و حرفه ای شهیدرجایی قوچان وشهرداری باجگیران منعقدگردید

    به گزارش آوای قلم و به نقل از روابط عمومی دانشــکده فنی و حرفه ای شهید رجایی قوچان، مهندس ناصر طاهری (ریاست دانشکده فنی) در مراسم امضای این تفاهم نامه یکی از چالش های حال حاضر سیســتم آموزش عالی رانبود ارتباط صحیح و جدی  دانشگاه ها با صنعت و سیستم اجرایی کشور دانست که این امر خود منجر به عدم پویایی و بالندگی دانشگاه و صنعت شده است.  مهندس طاهری عنوان نمودند که عدم شکلگیری ارتباط موثر دانشگاه باصنعت از یک سو به دلیل عدم ارائه آموزش های مهارت محور و مبتنی بر نیاز بازار کار و صاحبان صنایع در دانشگاه بوده و از ســویی دیگر به علت عدم مطالبه گری و نبود اطمینــان کافی در صنعتگران بــه قابلیت های علمی- پژوهشی دانشگاه و دانشگاهیان است. در ادامه مهندس طاهری به معرفی ظرفیت های علمی-کاربردی دانشکده  کارگاه و آزمایشگاه مجهز 20پرداخت و با بیانا ینکه بیشا ز در دانشــکده وجود دارد افزود دانشگاه فنی محل تربیت نیروی انســانی متخصص و ماهر است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت به کار ببرد ، موجب پیشرفت خواهد شد. در حاشیه امضای این تفاهم نامه مهندس امینی شهردار باجگیران به نقش ســازنده دانشکده فنی و حرفه ای به عنوان یک نهاد آموزشــی مهارت محور اشاره کرد که در صورت احیا و به کارگیری ظرفیت های این دانشکده در حوزه های اجرایی ، قطعا حل مســائل با رویکرد علمی و
    با عملیات کیفی مناســب رخ خواهد داد.  مهندس امینی اشــاره نمودند که اســتفاده از نیروی انسانی و تجهیزات کارگاهی و آزمایشــگاهی این دانشــکده در حوزه های مدیریت شهری سبب افزایش بهره وری در ارایه خدمات به مردم خواهد شــد. وی انگیزه خود از انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشکده  فنی و حرفه ای شهید رجایی را این گونه عنوان کردند که با توجه وجود نیروهای متخصص در کادر مدیریتی و آموزشی و همچنین تجهیزات کارگاهی- آزمایشــگاهی مناسب این واحد دانشــگاهی امکان مشــارکت دانشکده در حل مسائل و چالش های شهری باجگیران مهیا می باشد  و در گذشته نیز توانستیم بخشی از هزینه های پروژه ی احداث جایگاه سوخت شهرداری باجگیران را با اســتفاده از ظرفیت های این دانشکده در رشــته صنایع فلز به نصف کاهش دهیم. ایشان در گام ابتدایی برای اجرایی ساختن مفاد این تفاهم نامه مشارکت دانشــکده در اجرای پروژه هوشمند سازی آبیاری فضای سبز شــهر باجگیران با هدف کاهش هزینه ها و بهبود فضای سبز را خواستار شــد که مورد استقبال مسئولین دانشــکده فنی قرار گرفت و مقــرر گردید جهت انجام مطالعات پروژه موصوف بازدید میدانی مشترکی توسط تیم کارشناسی دانشکده و شهرداری باجگیران صورت پذیرد.
     

    نظرات کاربران