در حال بارگذاری ...
جمعه 12 آذر 1400

هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور از دانشکده فنی شهید رجایی قوچان بازدیدنمودند

نظرات کاربران